top of page
Äldre kvinna och hennes vaktmästare

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov

 

 

Det som avgör om man kan få hjälp med "uppsökande tandvård" är hur omfattande ens behov av personlig omvårdnad är. 

För att bli berättigad ska behovet av vård vara långvarigt, det vill säga under minst ett år, och så pass stort att man behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt en gång på natten. Faktorer som ålder, vilket behov av tandvård man har eller den privata ekonomin har ingen betydelse för bedömningen. Även om behovet av tillsyn är mindre kan man också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om man har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om man har ett omfattande psykiskt funktionshinder. 

Dental Group är ett tandvårdsföretag som bedriver tandvård i omsorgen.

Vi har 20 års erfarenhet av mobil tandvård i Sverige, och har under denna period utvecklat ”tandvård på plats”.  Vi bedriver tandvården hemma hos brukaren. Vi besöker våra kunder inom såväl äldreomsorg som hemtjänst. 

Vi lägger ner mycket arbete på kundens vårdbehov och materialbehov samt tillser uppföljning av dessa insatser. 

Vår personal består av tandläkare, tandhygienister samt tandsköterskor som åker ut till omsorgens kunder vid såväl bokade besök som akuta besök. 

Just nu bedriver vi en studie som omfattar Oral Hälsa inom äldreomsorg i Sverige. 

 Dental Group har också utvecklat ett utbildningsprogram avseende handledning och praktiskt arbete för daglig tandvård i omsorgen. Utbildningen berör omvårdnadspersonal i vården.

Information till dig som är:

Information till Dig som omfattas av den Nödvändiga Tandvården i omsorgen eller har en diagnos och omfattas av F-tandvård

Som anhörig har du möjlighet att få hjälp med tandvård i vårdtagarens hem.

De vårdtagare som tackat ja till tandvård från oss kommer att få regelbunden tandvård enligt individuellt revisionsschema.

Hjälpen består av två delar

Om kommunen bedömer att man har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård finns det två förmåner som man kan få tillgång till. Dels en årlig så kallad uppsökande munhälsobedömning och dels tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård.

Dental verktyg i Pocket

Munhälsobedömning

 

• För att få svar på om man behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre brukar man få munnen och tänderna undersökta av en tandläkare eller tandhygienist. Det kallas uppsökande munhälsobedömning och är en enkel undersökning som görs där man bor. Undersökningen kostar ingenting.

 

• I samband med bedömningen kan man också få råd och anvisningar om hur man bäst sköter tänderna. 

Nödvändig tandvård

 

• Man kan också få så kallad nödvändig tandvård. Det innebär att man kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

 

• Man kan då få sådan tandvård som underlättar så att man till exempel lättare kan tugga sin mat och slipper smärtor och obehag i munnen.         

 

• Om tandläkaren tycker att det är tveksamt om tandvården är nödvändig eller om man behöver större behandlingar, till exempel sådana som innefattar kronor, broar och implantat, ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till landstinget som då gör en bedömning om dessa åtgärder skall omfattas av nödvändig tandvård.

Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma

 

 

Man kan få Nödvändig tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och om man: 

• bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboenden 

• får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet

 

• bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg

 

• har en omfattande psykisk funktionsnedsättning 

 

• har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Grandmother and Grandson

Intyg för Nödvändig Tandvård


När du blivit berättigad till uppsökande och nödvändig tandvård  får du ett tandvårdstödsintyg. Tandvårdsstödsintyg kan utfärdas av till exempel chefen eller sjuksköterskan för ettsärskilt boende, kommunens biståndsbedömare eller LSS-handläggare. Den som utfärdar intyget ska känna till personens omsorgsbehov i den dagliga livsföringen väl och bedöma om personen ingår i den personkrets som omfattas av stödet.

Läkare, sjuksköterska, patient eller patientens anhöriga har också möjlighet att direkt hos tandvårdsenheten ansöka om intyg. Kontakt bör dock i första hand ske med berörd

handläggare i kommunen/stadsdelen.

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning så kallad F-Tandvård

 

För att ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift ska en person ha stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling. 

De som enligt tandvårdsförordningen (1998:1 338) kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är personer som kan tillhöra någon av F-grupperna nedan. 

Information från Socialstyrelsen

Januari 1999, en ny tandvårdsreform avseende Uppsökande Verksamhet, (prop.1997/98:112).

Landstinget ansvarar för att uppsökande tandvård bedrivs enligt tandvårdslagen SFS1985:125 §8a, samt att arbetet bedrivs hos dem som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Lagen gäller långtidssjuka vårdtagare, med ett omvårdnadsbehov av tillsyn tre gånger per dag och en gång per natt – biståndsbedömt.

Kravet är ett individuellt vårdbehov där individens allmänna tillstånd styr, och där tandvården avser att förbättra livskvaliteten samt förmåga att kunna tillgodogöra sig föda.

Funktionsnedsättningen ska innefatta vårdtagarens begränsning i att inse sitt behov av tandvård.

bottom of page